Spiria logo.
Simon Toussaint

Simon Toussaint

Fascinated by new methods of digital marketing, media and advertising. Daily: Marketing.